Warunki użytkowania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania (dalej „Warunkami”), regulującymi korzystanie i dostęp do „Strony”, znajdującej się pod adresem http://www.roland.co.uk, w tym, lecz nie ograniczając się do jej platform komunikacyjnych, (o których mowa w niniejszym dokumencie jako “Serwis”) oraz powiązań z firmą Roland Corporation, jej filiami i spółkami zależnymi oraz wszystkimi osobami i firmami, powiązanymi ze Stroną, w tym ich spadkobiercami i cesjonariuszami (zwanymi dalej “Roland” lub “My”). Korzystanie z tego Serwisu oznacza akceptację Warunków. Przyznane użytkownikowi prawa są niewyłącznie, osobiste, niezbywalne, odwoływalne i ograniczone dla danego Użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie korzystaj z Serwisu.

Możemy zmieniać Warunki od czasu do czasu bez powiadomienia, umieszczając takie zmiany na tej Stronie. Korzystając z Serwisu po wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych zmian.

Jeśli nie masz zdolności prawnej do zawarcia umowy, stworzonej przez niniejsze Warunki, nie możesz używać Serwisu dopóki Roland nie otrzyma zgody rodzica lub prawnego opiekuna.


Zrzeczenie się gwarancji:

Korzystając z Serwisu, w tym wszelkiego oprogramowania i treści w nim zawartych, zgadzasz się, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Serwis zapewnia wygodne dostarczanie informacji związanych z, lub odnoszących się do, produktów firmy Roland i powiązanych zasobów, lecz nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji. SERWIS JEST ŚWIADCZONY „TAK, JAK JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ŻADNYCH GWARANCJI NA ZAWARTE INFORMACJE, DANE, OPROGRAMOWANIE, NARZĘDZIA, USŁUGI LUB NIEPRZERWANY DOSTĘP. W SZCZEGÓLNOŚCI SERWIS NIE ZAPEWNIA ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM, ALE NIE TYLKO: (i) WSZELKICH GWARANCJI, DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, RZETELNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI LUB USŁUG; ORAZ (ii) JAKICHKOLWIEK GWARANCJI TYTUŁU, GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH SZKÓD I URAZÓW, SPOWODOWANYCH WADLIWYM DZIAŁANIEM, BŁĘDAMI, PRZEOCZENIEM, PRZERWĄ, USUNIĘCIEM, USZKODZENIEM, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, USTERKĄ LINII KOMUNIKACYJNYCH, KRADZIEŻĄ, ZNISZCZENIEM LUB NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM, PRZERÓBKĄ LUB WYKORZYSTANIEM ZAPISU, CZY TO PRZEZ ZERWANIE KONTRAKTU, DELIKT, ZANIEDBANIE LUB NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY DZIAŁANIA. WSZELKIE MATERIAŁY, POBIERANE LUB W INNY SPOSÓB POZYSKANE POPRZEZ UŻYWANIE SERWISU, SĄ PROWADZONE NA WŁASNE RYZYKO I UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, POWSTAŁĄ W WYNIKUPOBIERANIA TAKIEGO MATERIAŁU. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, CZY TO USTNE, CZY PISEMNE, POZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD ROLANDA POPRZEZ SERWIS LUB Z SERWISU, NIE DAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, JEŚLI NIE SĄ OKREŚLONE WYRAŹNIE W NINIEJSZYCH WARUNKACH.


Ograniczenie odpowiedzialności:

ANI FIRMA ROLAND, ANI JEJ PRACOWNICY, AGENCI, NASTĘPCY, BENEFICJENCI, OSOBY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY TREŚCI I USŁUG NIE PONOSZĄ WOBEC CIEBIE, ANI ŻADNYCH OSÓB TRZECICH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM NIE TYLKO ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKU, WARTOŚCI FIRMY, DANYCH LUB INNE SZKODY (JEŚLI NAWET ROLAND ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCEJ Z: (i) UŻYWANIA TEGO SERWISU, (ii) NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z SERWISU, (iii) KOSZTÓW TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH, KUPIONYCH LUB POZYSKANYCH, ODEBRANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI DOKONANYCH POPRZEZ SERWIS, (iv) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU ALBO MODYFIKACJI TRANSMISJI LUB DANYCH, (v) OŚWIADCZENIA LUB PROWADZENIA PRZEZ ROLANDA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ W SERWISIE LUB (vi) Z NARUSZENIE JAKIEJKOLWIEK INNEJ GWARANCJI.


Użytkowanie Serwisu:

Możliwość korzystania z Serwisu jest związana z przestrzeganiem przez cały czas wszystkich Warunków. Z wyjątkiem przypadków, podanych na Stronie, nie udzielamy licencji na wszelkie treści, funkcje lub materiały, do jakich można uzyskać dostęp poprzez Serwis, w tym, bez ograniczeń, jakiekolwiek znaki towarowe, zarejestrowane znaki handlowe, znaki usługowe, materiały chronione prawem autorskim lub jakakolwiek inna własność intelektualna, zawarta w Serwisie. Chyba, że przewidziano inaczej na Stronie, użytkownik nie może do żadnych celów pobierać lub zachowywać kopii żadnych ekranów Serwisu lub „treści” (w tym informacji, danych, oprogramowania, zdjęć, rysunków, grafiki ani żadnych innych materiałów w jakiejkolwiek formie), ani modyfikować w całości lub częściowo, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może jednak wydrukować zawartość tej Strony na użytek własny lub do archiwum oraz uzyskiwać dostęp do Serwisu na jednym komputerze, z zastrzeżeniem, że ani on ani za jego zezwoleniem żadna osoba trzecia nie będzie: (i) rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych lub na podstawie analizy wstecznej lub innej próbować odkryć kod źródłowy, zawartość lub część Serwisu albo (ii) sprzedawać, wynajmować, pożyczać, przypisywać, dzierżawić, wydawać licencje, ustanawiać zabezpieczenia lub w inny sposób transferować jakiekolwiek prawa co do zawartości Serwisu.


Wymagania rejestracyjne:

Uzyskanie dostępu do niektórych części Serwisu może być związane z koniecznością rejestracji. Aby się zarejestrować lub utrzymać status zarejestrowanego użytkownika, należy podać i aktualizować w razie potrzeby niezbędne dane rejestracyjne, które przez cały czas muszą być aktualne, dokładne, kompletne i zgodne z prawdą. Jeśli będziemy mieć uzasadnione powody, by sądzić, że dane rejestracyjne nie są aktualne, dokładne, kompletne lub zgodne z prawdą, możemy bez powiadomienia zawiesić lub zamknąć dostęp do Serwisu, w tym dostęp do informacji, które mogą być przechowywane w Serwisie.


Prawa własności:

Serwis oraz wszelkie oprogramowanie, używane w połączeniu z Serwisem, zawiera poufne informacje, które są chronione prawem o własności intelektualnej oraz innymi przepisami, których nie można naruszać lub korzystać z nich w jakikolwiek inny sposób, niż jest to wyraźnie określone na mocy niniejszych Warunków. Roland jest właścicielem i/lub autoryzowanym użytkownikiem wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych i/lub znaków serwisowych, pojawiających się w Serwisie i jest właścicielem praw autorskich lub licencji na zawartość Strony, o ile nie wskazano inaczej. Używanie tej Strony internetowej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na podstawie Regulaminu, może naruszać prawa autorskie i inne prawa, obowiązujące w Japonii i/lub innych krajach. Używanie przez nas na tej Stronie jakichkolwiek znaków towarowych, znaków handlowych, chronionych prawem autorskim materiałów lub innej własności intelektualnej nie przenosi na użytkownika jakichkolwiek licencji lub innych zezwoleń na wykorzystywanie takich znaków lub materiałów.


Zawartość dostarczana przez strony trzecie:

Niektóre informacje, zawarte na tej Stronie internetowej, a także materiały referencyjne lub odnośniki do innych stron, są dostarczane do ogólnych celów informacyjnych i są przeznaczone do tego, aby się na nie powoływać w ramach dowolnego celu. Ani Roland, ani żadni dostawcy danych lub zamieszczanych treści nie ponoszą odpowiedzialności ja jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści lub za wszelkie działania, podjęte w związku z nimi, a Roland nie gwarantuje, że są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Serwisu może uzyskać dostęp do treści, które może traktować jako obraźliwe, nieprzyzwoite lub nie do przyjęcia. Zadaniem użytkownika jest ocena ponoszonego ryzyka, związanego z używaniem takich treści. Roland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, w tym, ale nie ograniczając się, do błędów lub pominięć w treści lub za jakichkolwiek straty, uszkodzenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaj spowodowane przez użytkownika sobie lub osobom trzecim w wyniku używania dostarczonych treści lub w inny sposób udostępniane przez Serwis.


User Conduct On the Service:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby: (a) we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do sieci Internet, płacąc wszelkie należności, związane z takim dostępem oraz (b) posiadać wszelkie urządzenia, niezbędne do wykonania takiego połączenia, w tym komputer, oprogramowanie, modem i działającą linię telefoniczną.

Podczas korzystania z Serwisu użytkownik nie może:

 1. zamieszczać, publikować, powielać, przesyłać pocztą elektroniczną lub dystrybuować w jakikolwiek sposób wszelkich treści, uzyskanych za pomocą Serwisu, jeśli są chronione prawem autorskim, prawem własności lub innym albo prawem własności intelektualnej albo dzieł podobnych, bez uzyskania pisemnej zgody posiadacza praw autorskich, znaków handlowych lub patentów albo innego posiadacza lub Rolanda; lub
 2. zamieszczać, publikować, powielać, przesyłać pocztą elektroniczną lub dystrybuować w jakikolwiek sposób wszelkich treści, których nie ma prawa udostępniać w ramach jakiegokolwiek prawa lub na podstawie stosunków umownych lub powierniczych; lub
 3. zamieszczać, publikować, powielać, przesyłać pocztą elektroniczną lub dystrybuować w jakikolwiek sposób wszelkich treści samego Serwisu lub treści pochodnych, gdyż Serwis jest chroniony japońskim prawem autorskim jako praca zbiorowa; lub
 4. Zamieszczać, publikować, powielać, przesyłać pocztą elektroniczną lub dystrybuować w jakikolwiek sposób poprzez Serwis wszelkich treści, naruszających patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności innych stron; lub
 5. zamieszczać, publikować, lub przesyłać poprzez Serwis jakichkolwiek treści bezprawnych, oszukańczych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych, fałszywych, napastliwych, pokrętnych, naruszających (czyjąś prywatność), nienawistnych rasowo, etnicznie lub w inny sposób, innych informacji wszelkiego rodzaju, w tym bez ograniczeń wszelkich transmisji, głoszących lub zachęcających do zachowań przestępczych, prowadzących do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszających przepisy krajowe lub zagraniczne, lub
 6. zamieszczać, publikować, przesyłać, powielać, przesyłać pocztą elektroniczną, dystrybuować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać do celów handlowych (innych, niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę tych treści) wszelkie treści, uzyskane poprzez Serwis; lub
 7. ograniczać, zakłócać lub uniemożliwiać innym użytkownikom używania i korzystania z Serwisu; lub
 8. przesyłać lub transmitować jakiekolwiek reklamy, namowy, łańcuszki, piramidy, możliwości albo schematy inwestycyjne lub inne niechciane programy lub informacje handlowe (z wyjątkiem sytuacji, wyraźnie dozwolonych przez Serwis) lub angażowanie się w spamowanie lub trasowanie; lub
 9. podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot albo fałszywie przedstawiać swoją przynależność do jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; lub
 10. przesyłać lub transmitować do Serwisu jakiekolwiek informacje lub oprogramowanie, zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe składniki; lub
 11. szkodzić nieletnim w jakikolwiek sposób; lub
 12. fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia treści, transmitowanych za pośrednictwem Serwisu; lub
 13. zbierać lub przechowywać w dowolnym celu dane osobowe innych użytkowników; lub
 14. świadomie lub nieświadomie naruszać prawa lokalne, regionalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.

Dostępne treści:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści, dostępne za pośrednictwem Serwisu, są zamieszczane na wyłączną odpowiedzialność poszczególnych stron, zamieszczających te treści. Oznacza to, że ani użytkownik, ani Roland nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie treści, które zostały przesłane, ogłoszone, przesłane pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu. Ponadto Roland nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika w odniesieniu do treści, przesłanych, ogłoszonych, przesłanych pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób dystrybuowanych za pośrednictwem Serwisu przez inne strony.

Nie mamy obowiązku weryfikowania lub monitorowania treści, zamieszczanych w Serwisie przez użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę. Jednakże użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że my, wg własnego uznania, zachowujemy prawo do monitorowania Serwisu i usuwania lub przenoszenia dowolnych treści, udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Możemy również ujawniać wszelkie informacje, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe w związku z przestrzeganiem prawa, przepisów lub innych wymagań rządowych, w związku z właściwym działaniem Serwisu, w celu ochrony Rolanda, jego klientów lub użytkowników Strony. Nie będziemy świadomie kontrolować, ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości, przesyłanych drogą elektroniczną, które zostały skierowane specjalnie i wyłącznie do Rolanda, chyba że wymaga tego prawo. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamieszczania lub usuwania jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, które, wg własnego uznania, określimy jako niedopuszczalne, niepożądane, nieodpowiednie lub naruszające niniejszy Regulamin.


Podległość:

Wszelkie informacje i treści, udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym, lecz nie ograniczając się do, wszystkie treści zamieszczane na forach Strony, są uznawane i pozostają własnością Rolanda, a my swobodnie i w dowolnym celu (w tym do celów handlowych) będziemy wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub technologie, zawarte we wszelkich treściach, które użytkownik udostępni za pośrednictwem tej Strony. Roland nie podlega żadnym obowiązkom zachowania poufności w odniesieniu do przekazywanych informacji, z wyjątkiem przypadków, uzgodnionych przez Rolanda i wymaganych przez prawo.


Odnośniki z i do Serwisu:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Roland i współtwórcy Strony nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i dostępność informacji, przekazywanych przez powiązane strony (jeśli takie są). Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych nie są wsparciem sponsorów tych stron internetowych przez Rolanda lub współtwórców Strony lub treści, produktów albo innych materiałów, prezentowanych na tych stronach. Nie autoryzujemy, nie edytujemy, ani nie monitorujemy tych stron lub odnośników do nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy odpowiedzialni, bezpośrednio lub pośrednio, za wszelkie straty lub szkody, spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na tych treściach, towarach lub usługach, dostępnych na takich zewnętrznych stronach internetowych lub zasobach.


Nieprzestrzeganie Regulaminu i zerwanie umowy:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy odmówić dostępu do całości lub części Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli użytkownik zaangażuje się w działania, które my, według własnego uznania, uznamy na naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, naruszenie praw Rolanda lub które będą w inny sposób nieodpowiednie, aby zapewniać stały dostęp.

Użytkownik zgadza się wynagrodzić straty i Rolandowi i jego oddziałom, wynikłe z jakiegokolwiek i wszystkich reklamacji, zobowiązań, kosztów i wydatków, wynikające w jakikolwiek sposób z używania Serwisu albo umieszczania lub przekazywania jakichkolwiek wiadomości, informacji, oprogramowania lub innych materiałów poprzez Serwis przez użytkownika lub jakichkolwiek użytkowników konta użytkownika lub związanych z jakimkolwiek naruszeniem niniejszego Regulaminu przez użytkownika lub jakiegokolwiek użytkownika konta użytkownika.


Różne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich informacji na tej Stronie internetowej, w tym między innymi do do zakończenia działania Serwisu lub zmiany i/lub usuwania funkcji lub innych informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Dostęp do niektórych odnośników na tej Stronie, jeśli takie będą, może dawać użytkownikowi dostęp do stron internetowych osób trzecich, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności co do treści, dostępności lub w inny sposób. Patrz akapit powyżej „Odnośniki z i do Serwisu”.) Zawartość tej Strony może różnić się, w zależności od funkcji i ograniczeń używanej przeglądarki.

Użytkownik i Roland obustronnie zgadzają się na osobistą i wyłączną jurysdykcję sądów, znajdujących się w Osace w Japonii. Warunki umowy i relacje między użytkownikiem i Rolandem będą zarządzane zgodnie z prawem Japonii, nie zważając na ich konflikt z postanowieniami prawa. Niezależnie od powyższego, użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów, w jakiekolwiek jurysdykcji, w tych spoza Japonii, dotyczących korzystania z Internetu i używania danych osobowych. Ponadto użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkie obowiązujące przepisy, dotyczące przekazywania danych, wysyłanych z kraju zamieszkania i z którego użytkownik ma dostęp do Serwisu.

Niepowodzenie Rolanda w wyegzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy intencjom stron, co ma odzwierciedlenie w postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają w pełnej mocy.

Wszystkie nazwy firm, nazwy produktów i znaki logo, wymienione na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Roland Corporation lub odpowiednich firm.